ok 新概念英语全单词表(带音标)完整版.doc

返回 相似
ok 新概念英语全单词表(带音标)完整版.doc_第1页
第1页 / 共37页
ok 新概念英语全单词表(带音标)完整版.doc_第2页
第2页 / 共37页
亲,该文档总共37页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述:
Lesson 1 excuse [ikskjuz] v.原谅 me [mi, mi] pron.我宾格 yes [jes] ad.是的 is [iz, s, z, əz] v.be动词现在时第三人称单数 this [is] pron.这 your [jə, jɔ, jər, jɔr] 你的,你们的 handbag [hndbg] n.女用手提包 pardon [pɑdən] int.原谅,请再说一遍 it [it] pron.它 thank you 感谢你们 very much 非常地 Lesson 2 pen [pen] n.钢笔 pencil [pensl] n.铅笔 book [buk] n.书 watch [wɔtʃ] n.手表 coat [kəut] n.上衣,外衣 dress [dres] n.连衣裙 skirt [skət] n.裙子 shirt [ʃət] n.衬衣 car [kɑ] n.小汽车 house [haus] n.房子 Lesson 3 umbrella [ʌmbrelə] n.伞 please [pliz] int.请 here [hiə] ad.这里 my [mai] 我的 ticket [tikit] n.票 number [nʌmbə] n.号码 five [faiv] num.五 sorry [sɔri] a.对不起的 sir [sə] n.先生 cloakroom [kləukrum] n.衣帽存放处 Lesson 4 suit [sut, sjut] n.一套衣服 school [skul] n.学校 teacher [titʃə] n.老师 son [sʌn] n.儿子 daughter [dɔtə] n.女儿 Lesson 5 Mr. [mistə] 先生 good [gud] a.好 morning [mɔniŋ] n.早晨 Miss [mis] 小姐 new [nju] a.新的 student [stjudənt] n.学生 French [frentʃ] a. n.法国人 German [dʒəmən] a. n.德国人 nice [nais] a.美好的 meet [mit] v.遇见 Japanese [ˌdʒpəniz] a. n.日本人 Korean [kəriən] a. n.韩国人 Chinese [ˌtʃainiz] a. n.中国人 too [tu] ad.也 Lesson 6 make [meik] n.产品的牌号 Swedish [swidiʃ] a.瑞典的 English [iŋgliʃ] a.英国的 American [əmerikən] a.美国的 Italian [itliən] a.意大利的 Volvo [vɔlvəʊ] n.沃尔沃 Peugeot n.标致 Mercedes [məsidiz] n.梅赛德斯 Toyota [təʊjəʊtə] n.丰田 Daewoo n.大宇 Mini [mini] n.迷你 Ford [fɔd] n.福特 Fiat [fait, -ət] n.菲亚特 Lesson 7 I [ai] pron.我 am [m, əm, m] v.be动词现在时第一人称单数 are [ɑ] v.be动词现在时复数 name [neim] n.名字 what [wɔt, wɑt] a. pron.什么 nationality [ˌnʃənliti] n.国籍 job [dʒɔb] n.工作 keyboard [kibɔd] n.电脑键盘 operator [ɔpəreitə] n.操作人员 engineer [ˌendʒiniə] n.工程师 Lesson 8 policeman [pəlismən] n.警察 policewoman [pəlis,wumən] n.女警察 taxi driver 出租汽车司机 air hostess 空中小姐 postman [pəustmən] n.邮递员 nurse [nəs] n.护士 mechanic [miknik] n.机械师 hairdresser [heəˌdresə] n.理发师 housewife [hauswaif] n.家庭妇女 milkman [milkmən] n.送牛奶的人 Lesson 9 hello [hələu] int.喂表示问候 hi [hai] int.喂,嗨 how [hau] ad.怎样 today [tədei] ad.今天 well [wel] a.身体好 fine [fain] a.美好的 thanks [θŋks] int.谢谢 goodbye [ˌgudbai] int.再见 see [si] v.见 Lesson 10 fat [ft] a.胖的 woman [wumən] n.女人 thin [θin] a.瘦的 tall [tɔl] a.高的 short [ʃɔt] a.矮的 dirty [dəti] a.脏的 clean [klin] a.干净的 hot [hɔt] a.热的 cold [kəuld] a.冷的 old [əuld] a.老的 young [jʌŋ] a.年轻的 busy [bizi] a.忙的 lazy [leizi] a.懒的 Lesson 11 whose [huz] pron.谁的 blue [blu] a.蓝色的 perhaps [pəhps] ad.大概 white [wait] a.白色的 catch [ktʃ] v.抓住 Lesson 12 father [fɑə] n.父亲 mother [mʌə] n.母亲 blouse [blauz] n.女衬衫 sister [sistə] n.姐,妹 tie [tai] n.领带 brother [brʌə] n.兄,弟 his [hiz] 他的 her [hə] 她的 Lesson 13 colour [kʌlə] n.颜色 green [grin] a.绿色 come [kʌm] v.来 upstairs [ˌʌpsteəz] ad.楼上 smart [smɑt] a.时髦的,巧妙的 hat [ht] n.帽子 same [seim] a.相同的 lovely [lʌvli] a.可爱的,秀丽的 Lesson 14 case [keis] n. 箱子 carpet [kɑpit] n. 地毯 dog [dɔg] n. 狗 Lesson 15 Customs [kʌstəmz] n. 海关 officer [ɔfisə] n. 官员 girl [gəl] n. 女孩,姑娘 Danish [deiniʃ] a. n. 丹麦人 friend [deiniʃ] a. n. 丹麦人 Norwegian [nɔwidʒən] a. n. 挪威人 passport [pɑspɔt] n. 护照 brown [braun] a. 棕色的 tourist [tuərist] n. 旅游者 Lesson 16 Russian [rʌʃən] a. n. 俄罗斯人 Dutch [dʌtʃ] a. n. 荷兰人 these [iz] pron. 这些this的复数 red [red] a. 红色的 grey [grei] a. 灰色的 yellow [jeləu] a. 黄色的 black [blk] a. 黑色的 orange [ɔrindʒ] a. 橘黄色的 Lesson 17 employee [implɔi-i] n.雇员 hard-working [hɑdwəkiŋ] a. 勤奋的 sales reps 推销员 man [mn] n. 男人 office [ɔfis] n. 办公室 assistant [əsistənt] n. 助手 Lesson 19 matter [mtə] n. 事情 children [tʃildrən] n. 孩子们child 的复数 tired [taiəd] a. 累,疲乏 boy [bɔi] n. 男孩 thirsty [θəsti] a. 渴 mum [mʌm] n. 妈妈儿语 sit down [ˌsitdaun] 坐下 right [rait] a. 好,可以 ice cream [ˌaiskrim] 冰淇淋 Lesson 20 big [big] a.大的 small [smɔl] a.小的 open [əupən] a.开着的 shut [ʃʌt] a.关着的 light [lait] a.轻的 heavy [hevi] a.重的 long [lɔŋ] a.长的 shoe [ʃu] n.鞋子 grandfather [grndˌfɑə] n.祖父,外祖父 grandmother [grnˌmʌə] n.祖母,外祖母 Lesson 21 give [giv] v. 给 one [wʌn] pron. 一个 which [witʃ] 哪一个 Lesson 22 empty [empti] a.空的 full [ful] a.满的 large [lɑdʒ] a.大的 little [litl] a.小的 sharp [ʃɑp] a.尖的,锋利的 small [smɔl] a.小的 big [big] a.大的 blunt [blʌnt] a.钝的 box [bɔks] n.盒子,箱子 glass [glɑs] n.杯子 cup [kʌp] n.茶杯 bottle [bɔtl] n.瓶子 tin [tin] n.罐头 knife [naif] n.刀子 fork [fɔk] n.叉子 Lesson 23 on [ɔn] prep. 在之上 shelf [ʃelf] n. 架子,搁板 Lesson 24 desk [desk] n.课桌 table [teibəl] n.桌子 plate [pleit] n.盘子 cupboard [kʌbəd] n.食橱 cigarette [ˌsigəret] n.香烟 television [teliˌviʒən, ˌteliviʒən] n.电视机 floor [flɔ] n.地板 dressing table 梳妆台 magazine [ˌmgəzin] n.杂志 bed [bed] n.床 newspaper [njusˌpeipə] n.报纸 stereo [steriəu, stiər-] n.立体声音响 Lesson 25 Mrs. [misiz] 夫人 kitchen [kitʃin] n.厨房 refrigerator [rifridʒəreitə] n.电冰箱 right [rait] n.右边 electric [ilektrik] a.带电的,可通电的 left [left] n.左边 cooker [kukə] n.炉子,炊具 middle [midl] n.中间 of [əv, ə, ɔv] prep.属于的 room [rum] n.房间 cup [kʌp] n.杯子 Lesson 26 where [weə] ad.在哪里 in [in] prep.在里 Lesson 27 living room [liviŋ rum] 客厅 near [niə] prep.靠近 window [windəu] n.窗户 armchair [ɑmtʃeə] n.手扶椅 door [dɔ] n.门 picture [piktʃə] n.图画 wall [wɔl] n.墙 Lesson 28 trousers [trauzəz] n.〔复数〕长裤 Lesson 29 shut [ʃʌt] v.关门 bedroom [bedrum, -rum] n.卧室 untidy [ˌʌntaidi] a.乱,不整齐 must [mʌst] modal verb.必须,应该 open [əupən] v.打开 air [eə] v.使通风,换换空气 put [put] v.放置 clothes [kləuz] n.衣服 wardrobe [wɔdrəub] n.大衣柜 dust [dʌst] v.掸掉灰尘 sweep [swip] v.扫 Lesson 30 empty [empti] v.倒空,使变空 read [rid] v.读 sharpen [ʃɑpən] v.削尖,使锋利 put on [ˌputɔn] 穿上 take off 脱掉 turn on [tən ɔn] 开电灯 turn off 关电灯 Lesson 31 garden [gɑdn] n.花园 under [ʌndə] prep.在之下 tree [tri] n.树 climb [klaim] v.爬,攀登 who [hu] pron.谁 run [rʌn] v.跑 grass [grɑs] n.草,草地 after [ɑftə] prep.在之后 cat [kt] n.猫 Lesson 32 type [taip] v.打字 letter [letə] n.信 basket [bɑskit] n.篮子 eat [it] v.吃 bone [bəun] n.骨头 clean [klin] v.清洗 tooth [tuθ] n.牙齿 cook [kuk] v.做饭菜 milk [milk] n.牛奶 meal [mil] n.饭,一顿饭 drink [driŋk] v.喝 tap [tp] n.水龙头 Lesson 33 day [dei] n.日子 cloud [klaud] n.云 sky [skai] n.天空 sun [sʌn] n.太阳 shine [ʃain] v.照耀 with [wi, wiθ] prep.和在一起 family [fməli] n.家庭成员 walk [wɔk] v.走路,步行 over [əuvə] prep.跨越,在之上 bridge [bridʒ] n.桥 boat [bəut] n.船 river [rivə] n.河 ship [ʃip] n.轮船 aeroplane [eərəplein] n.飞机 fly [flai] v.飞 Lesson 34 sleep [slip] v.睡觉 shave [ʃeiv] v.刮脸 cry [krai] v.哭,喊 wash [wɔʃ] v.洗 wait [weit] v.等 jump [dʒʌmp] v.跳 Lesson 35 photograph [fəutəgrɑf] n.照片 village [vilidʒ] n.村庄 valley [vli] n.山谷 between [bitwin] prep.在之间 hill [hil] n.小山 another [ənʌə] prep.另一个 wife [waif] n.妻子 along [əlɔŋ] prep.沿着 bank [bŋk] n.河岸 water [wɔtə] n.水 swim [swim] v.游泳 across [əkrɔs] prep.横过 building [bildiŋ] n.大楼,建筑物 park [pɑk] n.公园 into [intu, intə] prep.进入 Lesson 36 beside [bisaid] prep.在旁 off [ɔf] prep.离开 Lesson 37 work [wək] v.工作 hard [hɑd] ad.努力地 make [meik] v.做 bookcase [buk-keis] n.书橱,书架 hammer [hmə] n.锤子 paint [peint] v.上漆,涂 pink [piŋk] n. a.粉红色 favourite [feivərit] a.最喜欢的 Lesson 38 homework [həumwək] n.作业 listen [lisən] v.听 dish [diʃ] n.盘子,碟子 Lesson 39 front [frʌnt] n.前面 in front of 在之前 careful [keəful] a.小心的,仔细的 vase [vɑz, veis, veiz] n.花瓶 drop [drɔp] v.掉下 flower [flauə] n.花 Lesson 40 show [ʃəu] v.给看 send [send] v.送给 take [teik] v.带给 Lesson 41 cheese [tʃiz] n.乳酪,干酪 bread [bred] n.面包 soap [səup] n.肥皂 chocolate [tʃɔklit] n.巧克力 sugar [ʃugə] n.糖 coffee [kɔfi] n.咖啡 tea [ti] n.茶 tobacco [təbkəu] n.烟草,烟丝 Lesson 42 bird [bəd] n.鸟 any [eni] det.一些 some [sʌm] det.一些 Lesson 43 of course [əvkɔs] 当然 kettle [ketl] n.水壶 behind [bihaind] prep.在后面 teapot [tipɔt] n.茶壶 now [nau] ad.现在,此刻 find [faind] v.找到 boil [bɔil] v.沸腾,开 Lesson 45 can [kn] 能够 boss [bɔs] n.老板,上司 minute [minit, mainjut] n.分钟 ask [ɑsk] v.请求,要求 handwriting [hndˌraitiŋ] n.书写 terrible [terəbəl] a.糟糕的,可怕的 Lesson 46 lift [lift] v.拿起,搬起,举起 cake [keik] n.饼,蛋糕 biscuit [biskit] n.饼干 Lesson 47 like [laik] v.喜欢,想要 want [wɔnt, wɑnt] v.想 Lesson 48 fresh [freʃ] a.新鲜的 egg [eg] n.鸡蛋 butter [bʌtə] n.黄油 pure [pjuə] a.纯净的 honey [hʌni] n.蜂蜜 ripe [raip] a.成熟的 banana [bənɑnə] n.香蕉 jam [dʒm] n.果酱 sweet [swit] a.甜的 orange [ɔrindʒ] n.橙 Scotch whisky 苏格兰威士忌 choice [tʃɔis] a.上等的,精选的 apple [pəl] n.苹果 wine [wain] n.酒,果酒 beer [biə] n.啤酒 blackboard [blkbɔd] n.黑板 Lesson 49 butcher [butʃə] n.卖肉的 meat [mit] n.食用肉 beef [bif] n.牛肉 lamb [lm] n.羔羊肉 husband [hʌzbənd] n.丈夫 steak [steik] n.牛排 mince [mins] n.肉馅,绞肉 chicken [tʃikin] n.鸡 tell [tel] v.告诉 truth [truθ] n.实情 either [aiə] ad.也用于否定句 Lesson 50 tomato [təmɑtəu] n.西红柿 potato [pəteitəu] n.土豆 cabbage [kbidʒ] n.卷心菜 lettuce [letis] n.莴苣 pea [pi] n.豌豆 bean [bin] n.豆角 pear [peə] n.梨 grape [greip] n.葡萄 peach [pitʃ] n.桃 Lesson 51 Greece [gris] n.希腊 climate [klaimit] n.气候 country [kʌntri] n.国家 pleasant [plezənt] a.宜人的 weather [weə] n.天气 spring [spriŋ] n.春季 windy [windi] a.有风的 warm [wɔm] a.温暖的 rain [rein] v.下雨 sometimes [sʌmtaimz] ad.有时 summer [sʌmə] n.夏天 autumn [ɔtəm] n.秋天 winter [wintə] n.冬天 snow [snəu] v.下雪 January [dʒnjuəri] n.月 February [februəri] n.月 March [mɑtʃ] n.月 April [eiprəl] n.月 May [mei] n.月 June [dʒun] n.月 July [dʒulai] n.月 August [ɔgəst] n.月 September [septembə] n.月 October [ɔktəubə] n.月 November [nəuvembə] n.月 December [disembə] n.月 Lesson 52 the U.S. 美国 Brazil [brəzil] n.巴西 Holland [hɔlənd] n.荷兰 England [iŋglənd] n.英国 France [frns] n.法国 Germany [dʒəməni] n.德国 Italy [itəli] n.意大利 Norway [nɔwei] n.挪威 Russia [rʌʃə] n.俄罗斯 Spain [spein] n.西班牙 Sweden [swidn] n.瑞典 Lesson 53 mild [maild] a.温和的,温暖的 always [ɔlweiz] ad.总是 north [nɔθ] n.北方 east [ist] n.东方 wet [wet] a.潮湿的 west [west] n.西方 south [sauθ] n.南方 season [sizən] n.季节 best [best] ad.最 night [nait] n.夜晚 rise [raiz] v.升起 early [əli] ad.早 set [set] v.太阳落下去 late [leit] ad.晚,迟 interesting [intristiŋ] a.有趣的,有意思的 subject [sʌbdʒikt] n.话题 conversation [ˌkɔnvəseiʃən] n.谈话 Lesson 54 Australia [ɔstreiliə] n.澳大利亚 Australian [ɔstreiliən] n.澳大利亚人 Austria [ɔstriə] n.奥地利 Austrian [ɔstriən] n.奥地利人 Canada [knədə] n.加拿大 Canadian [kəneidiən] n.加拿大人 China [tʃainə] n.中国 Finland [finlənd] n.芬兰 Finnish [finiʃ] n.芬兰人 India [indiə] n.印度 Indian [indiən] n.印度人 Japan [dʒəpn] n.日本 Nigeria [naidʒiəriə] n.尼日利亚 Nigerian [naidʒiəriən] n.尼日利亚人 Turkey [təki] n.土耳其 Turkish [təkiʃ] n.土耳其人 Korea [kəriə, kɔriə] n.韩国 Polish [pəuliʃ] n.波兰人 Poland [pəulənd] n.波兰 Thai [tai] n.泰国人 Thailand [tailnd] n.泰国 Lesson 55 live [liv] v.住,生活 stay [stei] v.呆在,停留 home [həum] n.家 ad.在家,到家 housework [hauswək] n.家务 lunch [lʌntʃ] n.午饭 afternoon [ˌɑftənun] n.下午 usually [juʒuəli, juʒəli] ad.通常 together [təgeə] ad.一起 evening [ivniŋ] n.晚上 arrive [əraiv] v.到达 night [nait] n.夜间 Lesson 57 oclock [əklɔk] ad.点钟 shop [ʃɔp] n.商店 moment [məumənt] n.片刻,瞬间 Lesson 59 envelope [envələup] n.信封 writing paper 信纸 shop assistant 售货员 size [saiz] n.尺寸,尺码,大小 pad [pd] n.信笺簿 glue [glu] n.胶水 chalk [tʃɔk] n.粉笔 change [tʃeindʒ] n.零钱,找给的钱 Lesson 61 feel [fil] v.感觉 look [luk] v.看起来 must [mʌst] 必须 call [kɔl] v.叫,请 doctor [dɔktə] n.医生 telephone [telifəun] n.电话 remember [rimembə] v.记得,记住 mouth [mauθ] n.嘴 tongue [tʌŋ] n.舌头 bad [bd] a.坏的,严重的 cold [kəuld] n.感冒 news [njuz] n.消息 headache [hedeik] n.头痛 aspirin [spərin] n.阿斯匹林 earache [iəreik] n.耳痛 toothache [tuθeik] n.牙痛 dentist [dentist] n.牙医 stomach ache 胃痛 medicine [medsən] n.药 temperature [tempərətʃə] n.温度 flu [flu] n.流行性感冒 measles [mizəlz] n.麻疹 mumps [mʌmps] n.腮腺炎 Lesson 63 better [betə] a.形容词well的比较级 certainly [sətənli] ad.当然 get up [get ʌp] 起床 yet [jet] ad.还,仍 rich [ritʃ] a.油腻的 food [fud] n.食物 remain [rimein] v.保持,继续 Lesson 64 play [plei] v.玩 match [mtʃ] n.火柴 talk [tɔk] v.谈话 library [laibrəri] n.图书馆 drive [draiv] v.开车 so [səu] ad.如此地 quickly [kwikli] ad.快地 lean out of 身体探出 break [breik] v.打破 Lesson 65 Dad [dd] n.爸儿语 key [ki] n.钥匙 baby [beibi] n.婴儿 hear [hiə] v.听见 enjoy [indʒɔi] v.玩得快活 yourself [jəself] pron.你自己 ourselves [auəselvz] pron.我们自己 Lesson 66 myself [maiself] pron.我自己 themselves [əmselvz] pron.他们自己 himself [himself] pron.他自己 herself [həself] pron.她自己 Lesson 67 greengrocer[grinˌgrəusə] n.蔬菜水果零售商 absent [bsənt, əbsent] a.缺席的 Monday [mʌndi] n.星期一 Tuesday [tjuzdi, tuz-] n.星期二 Wednesday [wenzdi] n.星期三 Thursday [θəzdi] 星期四 keep [kip] v.身体健康处于状况 spend [spend] v.度过 weekend [wikend, ˌwikend] n.周末 Friday [fraidi] n.星期五 Saturday [stədi] n.星期六 Sunday [sʌndi] n.星期日 country [kʌntri] n.乡村 lucky [lʌki] a.幸运的 Lesson 68 church [tʃətʃ] n.教堂 dairy [deəri] n.乳品店 baker [beikə] n.面包师傅 grocer [grəusə] n.食品杂货商 Lesson 69 year [jiə, jə] n.年 race [reis] n.比赛 town [taun] n.城镇 crowd [kraud] n.人群 stand [stnd] v.站立 exciting [iksaitiŋ] a.使人激动的 just [dʒʌst] ad.正好,恰好 finish [finiʃ] n.结尾,结束 winner [winə] n.获胜者 behind [bihaind] prop.在之后 way [wei] n.路途 Lesson 71 awful [ɔful] ad.让人讨厌的,坏的 telephone [telifəun] v. n.打电话 time [taim] n.次数 answer [ɑnsə] v.接电话 last [lɑst] a.最后的,前一次的 phone [fəun] n.电话telephone again [əgein] ad.又一次地 say [sei] v.说 Lesson 73 week [wik] n.周 London [lʌndən] n.伦敦 suddenly [sʌdnli] ad.突然地 bus stop [bʌstɔp] 公共汽车车站 smile [smail] v.微笑 pleasantly [plezntli] ad.愉快地 understand [ˌʌndəstnd] v.懂,明白 speak [spik] v.讲,说 hand [hnd] n.手 pocket [pɔkit] n.衣袋 phrasebook n.短语手册,常用语手册 phrase [freiz] n.短语 slowly [sləuli] ad.缓慢地 Lesson 74 hurriedly [hʌridli] ad.匆忙地 cut [kʌt] v.割,切 thirstily [θəstili] ad.口渴地 go [gəu] v.走 greet [grit] v.问候,找招呼 Lesson 75 ago [əgəu] ad.以前 buy [bai] v.买 pair [peə] n.双,对 fashion [fʃən] n.服装的流行式样 uncomfortable [ʌnkʌmftəbəl] a.不舒服的 wear [weə] v.穿着 Lesson 77 appointment [əpɔintmənt] n.约会,预约 urgent [ədʒənt] a.紧急的,急迫的 till [til] prep.直到为止 Lesson 79 shopping [ʃɔpiŋ] n.购物 list [list] n.单子 vegetable [vedʒtəbəl] n.蔬菜 need [nid] v.需要 hope [həup] v.希望 thing [θiŋ] n.事情 money [mʌni] n.钱 Lesson 80 groceries [grəusəriz] n.食品杂货 fruit [frut] n.水果 stationery [steiʃənəri, -neri] n.文具 newsagent [njuzˌeidʒənt] n.报刊零售人 chemist [kemist] n.化剂师,化学家 Lesson 81 bath [bɑθ] n.洗澡 nearly [niəli] ad.几乎
展开阅读全文
收藏
下载资源

加入会员免费下载

客服QQ: 1726005040联系客服QQ:1518322126   

 新时代文库QQ交流群: 712132390在线文库交流群

联系邮箱:[email protected]   

新时代文库 版权所有  

青ICP备13000082号-8 

 青公网安备63010402000468号